Downloadกำหนดการนำเสนอผลงาน

 

หัวข้อบทความ

 

หัวข้อบทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 8 จักเป็นการประยุกต์ศาสตร์ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ในบริบทต่างๆ ดังนี้

 

 

 
 กลุ่มที่ 1 : เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร

 

 

 

 

กลุ่มที่ 2 : เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา

 

 

 

 

กลุ่มที่ 3 : การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ

 

 

 

 

กลุ่มที่ 4 : การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิงคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน

 

 

 

 

กลุ่มที่ 5 : การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และพยากรณ์
 

 

 

กลุ่มที่ 6 : การสื่อสาร การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้านเครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย

 

 

 

 

กลุ่มที่ 7 : การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม

 

 

 

 

กลุ่มที่ 8 : ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม

 

 

 

 

กลุ่มที่ 9 : ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงการยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ

 

 

กลุ่มที่ 10 : มาตรวิทยา การวัดและควบคุม

 

 

 

กลุ่มที่ 11 : หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

 

 

 

 

 

ข้อแนะนำในการส่งบทความ

 

 

 1. รูปแบบการเขียนบทความจะต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น โดยรูปแบบจะแบ่งออกเป็น 2 คอลัมน์ และมีความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4
 2. บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ใน proceeding โดยต้องมีการนำเสนอทุกบทความทั้งแบบวาจาหรือแบบโปสเตอร์
 3. การนำเสนอต้องนำเสนอด้วยวาจาโดยผู้แต่งบทความ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้
 4. การพิจารณาบทความเพื่อจัดกลุ่มการนำเสนอ ทางคณะกรรมการดำเนินงาน จะทำการพิจารณาบทความตามความเหมาะสม ตามกลุ่ม ที่ระบุไว้

 

       

 

 

 

 

รูปแบบบทความ

 

 

บทความที่นำเสนอจะมี 2 รูปแบบ คือ บทความวิจัย (Oral presentation)  และ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Poster presentation) โดยทั้งสองรูปแบบจะต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์ให้กรรมการพิจารณาก่อนวันที่ 6 มีนาคม 2559  10 เมษายน 2559 ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบสำหรับส่งบทความวิจัย (Oral presentation) ไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 Download

 

 

 

รูปแบบสำหรับส่งสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Poster presentation) ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งบทความ

 

 

การส่งบทความ จะต้องส่งผ่านระบบ Online Submission เริ่มรับบทความวันที่ 1 มกราคม 2559
ตามรูปแบบที่กำหนดที่ ส่งบทความที่นี่

 

 

* หากเกิดความผิดพลาดกรุณาติดต่อ ฝ่ายประสานงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการเสนอบทความ

 

 

แบบบรรยาย (Oral presentation)

 

 

เป็นการนำเสนอในห้องประชุมตาม วัน เวลา ที่กำหนดโดย

 1. ขอให้ผู้นำเสนองานตรวจสอบรายชื่อว่ามีลำดับและเวลาในการนำเสนออยู่ในลำดับที่และเวลาใด
 2. เมื่อผู้นำเสนอเข้ามายังห้องบรรยายแล้วโปรดแจ้งชื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในห้องทราบอีกครั้งหนึ่ง
 3. ผู้ นำเสนอมีเวลานำเสนองานวิจัยจำนวน 15 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะจำนวน นาที รวมทั้งสิ้น 20 นาที โดยระหว่างการนำเสนอจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาการนำเสนอโดยป้ายบอกเวลา จำนวน ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 แจ้งเตือนว่าผู้นำเสนอมีเวลาการนำเสนอเหลืออีก นาที
  • ครั้งที่ 2 แจ้งหมดเวลาในการนำเสนอ
 

 

   

 

 

 

 

 

แบบโปสเตอร์ (Poster presentation)

 

 

เป็นการนำเสนอในสถานที่และเวลาที่กำหนด และผู้นำเสนอจะต้องนำโปสเตอร์มาติดบริเวณงาน
ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

 

ในการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมแบบโปสเตอร์ เพื่อร่วมนำเสนอผลงานใน การประชุมวิชาการ งานวิจัย และ

 

 

พัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ ในระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า กำหนดรูปแบบการนำเสนอไว้ ดังนี้

 

 

 

กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาด กว้าง 80 ซม. x 100 ซม.  มีตรามหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอยู่บนมุมบนด้านซ้ายจำนวน 1 แผ่น

 

 

ประกอบด้วย

 

 

 

1. ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด

 

 

 

2. เนื้อหา ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่จำเป็น ใช้ภาษารัดกุม เป็นประโยคสมบูรณ์ โดยไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ

 

 

3. บทนำ บอกความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย

 

 

 

4. วิธีการวิจัย

 

 

 

5. ผลการวิจัยและอภิปราย

 

 

 

6. สรุปและข้อเสนอแนะ

 

 

 

7. เอกสารอ้างอิง เฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น

 

 

 

Download Template Poster

 
COUNT DOWN TO 10 April 2016
THE LAST SUBMISSION!!!