กำหนดชำระเงิน Early Bird ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เพื่อตีพิมพ์ลง proceeding  ชำระเงิน โดยสามารถศึกษาวิธีการตาม  เอกสารคู่มือ

 

Download  กำหนดการนำเสนอผลงาน    <Last Update 16 / 07 / 59 >  

  * ผู้นำเสนอบทความทุกท่าน ต้องส่งไฟล์นำเสนอ (PPT และ PDF) ณ ห้องนำเสนอ ก่อนเริ่ม Session 15 นาที

Download  จดหมายตอบรับรายบทความ <Last Update 23 / 07 / 59 >  

 

แจ้งปัญหาการลงทะเบียนหรือ Payment  กรุณาติดต่อ หรือส่งหลักฐานได้ทาง  Email: ecticard2016@gmail.com

 

 

 

      การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2016 ครั้งที่ 8 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างยั่งยืน” จัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  รวมถึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งานและหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดหรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาจากคุณภาพและความสมบูรณ์ของงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ บทความที่ได้รับการคัดเลือกและได้ถูกนำเสนอในการประชุม ECTI-CARD 2016 จะถูกตีพิมพ์ใน ECTI-CARD Proceedings ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูลของสมาคม

COUNT DOWN TO 10 April 2016
THE LAST SUBMISSION!!!