Paper ID Paper Title
1002 การวิเคราะห์ความผิดพร่องของขดลวดสเตเตอร์ลัดวงจรในมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3เฟส
1004 ระบบเฝ้าระวังห้องศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
1006 การประเมินผลแบบจำลองเปรียบเทียบกับค่าจริงของจากแสงธรรมชาติ พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
1007 ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าสำหรับกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
1009 Speed Control of Single Phase Induction Motor using Microcontroller
1010 การระบุตำแหน่งที่จอดรถผ่านการประมวลผลภาพ
1013 Simple Full range Class D Amplifier Circuit
1014 การศึกษาผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบเทอร์โมอิเล็กทริกที่มีพลังงานความร้อนเหลือใช้จากระบบรางรวมรังสีอาทิตย์เป็นต้นกำลัง
1018 A Rice Planting Program with Water Level Monitoring in Smart Farm System
1020 A Rectangular Ring Antenna Fed by a Flat Monopole
1021 A Wideband Printed Dipole Antenna
1022 Design and implementation high availability datacenter using failover cluster technology : Case study of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
1023 การจำลองกังหันลมในเวลาจริงด้วยโปรแกรมแลปวิว
1025 ชุดอุปกรณ์ไร้สายควบคุมแสงไฟรถจักรยาน
1026 การพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ำประปารายเดือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
1027 การจำลองระบบควบคุมรถไฟและอาณัติสัญญาณ
1028 เครื่องแสดงสถานะแบตเตอรี่แบบไร้สายและการประจุไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
1029 เครื่องอุ่นเลือดสำหรับการให้เลือดผู้ป่วยในห้องผ่าตัด
1031 โปรแกรมจำลองเครื่องดนตรีไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
1033 ระบบบันทึกบริการถ่ายทอดการสื่อสาร
1034 การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการปลูกเห็ดระบบอัจฉริยะ
1038 การเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานของอุปกรณ์เราเตอร์ไร้สายที่ใช้ OpenWrt
1041 อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียง ผ่านโปรแกรมบนเครื่องมือสื่อสารแอนดรอยด์
1042 Application for blindness people
1043 การรวมกลุ่มลิ้งค์ของวายฟาย สำหรับ IEEE 802.11
1044 Design and Development of Real-time Monitoring Open Source VoIP Quality System
1046 The Development of 2D Animation for Students of Plant Science: The Story of Para Rubber Planting and Raw Rubber Sheet Production.
1049 Detection of Broken Telephone Cable Location based on Capacitance Analysis
1050 ระบบสารสนเทศบนเว็บและระบบลงทะเบียนเข้างานผ่าน NFC สำหรับงานประชุมวิชาการ
1051 กล่องเปล่งเสียงฝึกสอนเด็กประถมวัยผู้บกพร่องทางการเห็นโดยใช้คีย์บอร์ดมาตรฐาน
1052 เครื่องตรวจสอบธนบัตรเปล่งเสียงได้สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
1053 วงจรกรองความถี่สูงโดยใช้ยูนิฟอร์มดิสทริบิวด์อาร์ซีแบบหลายชั้น
1054 สังคมติวเตอร์ออนไลน์บนแอนดรอยด์
1055 การประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสขณะมีโหลดที่สภาวะทำงานโดยการวิเคราะห์ถดถอยค่ากำลังงานกลจากสัดส่วนค่ากระแสและค่าไถล
1056 Handwriting Rearrangement for Online Thai Handwriting Beautification
1057 A Snooze Detection Program Using Image Processing Method
1062 ระบบสารสนเทศสำหรับเช็คชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย RFID/NFC บนโทรศัพท์แอนดรอยด์: กรณีศึกษาโครงการบัณฑิตเกียรตินิยม
1063 License Authorization System for public transport in irregular routes A Case Study of Trang Provincial Land Transport Office
1064 เครื่องกระตุ้นทักษะและพัฒนากล้ามเนื้อส่วนขาสำหรับผู้พิการออทิสติก
1065 รถเข็นคนพิการควบคุมด้วยศีรษะ
1066 ระบบควบคุมฟังก์ชัน Pitch Bend และ Vibrato ด้วยเซ็นเซอร์สัมผัสสำหรับเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดชนิดลิ่มเปียโน
1067 ระบบมอนิเตอร์สถานะที่จอดรถยนต์โดยใช้อาดูโน/แอนดรอยด์
1068 อุปกรณ์ควบคุมทำงานการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าจากระยะไกล
1069 เครื่องไล่กระรอกด้วยคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิค
1072 การวัดประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลสถานีอุตุนิยมวิทยาด้วย Hadoop-Hive
1073 Web Application Support Education Quality Assurance
1074 2-Step Verification Secure System for General Use
1075 Design WLAN/HSPL/LTE/UWB Antenna with Unidirectional Radiation Patterns
1076 ระบบการเข้ารหัสข้อความสำหรับรหัสคิวอาร์
1077 A Spherical Monopole Ultra-Wideband Antenna with Cross-Aperture Technique
1079 ระบบสร้างข้อสอบชาญฉลาดอัตโนมัติออนไลน์โดยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
1080 โปรแกรมตรวจแบบสอบถาม
1082 การสร้างมอเตอร์สวิตช์รีลักแตนซ์ชนิด 3 เฟส 12/8 (Construction of a 3-Phase 12/8 Switched Reluctance Motor)
1083 “DIAMOND” ROBOT CREATION FOR PUBLIC RELATION OF SHOOLD OF ENGINEERING, BANGKOK UNIVERSITY
1084 APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT FOR CONTROLLING “DIAMON” ROBOT FOR PUBLIC RELATION OF SCHOOL OF ENGINEERING, BANGKOK UNIVERSITY
1085 Animation to the World of Mathematics
1086 Security Design for Voice over Internet Protocol (VoIP) Systems
1087 ลดต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งด้วยองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาอุณหภูมิ
1088 แบบจำลองสำหรับประมาณค่าแรงบิดของมอเตอร์ชนิดสวิทช์รีลัคแตนซ์
1089 A Development of Animation Cartoon Media on Information Techology For Mathayomsuksa 1 Students.
1092 Design and Fabricate the Reflector Paraboloid Antenna
1093 Dual Mixer Time Difference for calibrating a high stability frequency source
1094 การศึกษาความคลาดเคลื่อนของการวัดค่าความต้านทานที่เกิดจากความต้านทานสาย
1095 Thermocouple calibration by using a Co-C Eutectic fixed point cell
1096 การปรับปรุงคุณภาพของภาพด้วยการแบ่งส่วนของภาพ วิธีวอเตอร์เฉดและปรับเรียบฮิสโตแกรม
1098 ระบบการให้น้ำ ปุ๋ย และสารเคมี แบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาการปลูกสตรอเบอรี่
1099 Mobile Jammer for 850 MHz band By using MATLAB Simulink software With Arduino board
1100 Automatic Drone Wireless Mesh Network
1101 ระบบสารสนเทศข้อมูลพันธุ์ไม้ (Flora Information System)
1102 Electric Energy Consumption Measurement using Wireless IPv6 Network
1103 Semi-Automatic Hydrological Data Collection System via Smartphone
1104 IoT Platform for Agricultural System
1106 ระบบบันทึกและวิเคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
1107 การประจุแบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่มีพัลส์ลบสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์
1109 เครื่องทดสอบอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
1110 การพัฒนาชุดวัด Laser power ที่มีความถูกต้องสูง เพื่อศึกษาระดับความปลอดภัย ของ Laser pointer ที่จำหน่ายในประเทศไทย
1112 การออกแบบตัวสะท้อนพื้นผิวเลือกความถี่ผ่านใช้การเจาะช่องด้วยเทคนิคอินเตอร์ดิจิตอลสำหรับระบบ LTE The Design of Frequency Selective Surface Reflector Using Slot Interdigital Technique for LTE System
1113 Calibration of broadband UVA radiometers by comparison against a standard spectroradiometer at NIMT
1114 การปรับปรุงความคมชัดของภาพด้วยการปรับเท่าฮีสโตแกรมด้วยการแปลงเว็ปเลตสองมิติ
1115 Applying IP-PBX on Raspberry Pi board for business support services of CAT2Call plus
1116 ระบบตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของกล้องวงจรปิด และแจ้งเตือนผ่านระบบสังคมออนไลน์
1117 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้หลักการบริหารโครงการ กรณีศึกษา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่
1119 Video Conferencing System on Computer Network
1120 การพัฒนาและออกแบบวงจรวัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ 32MX460F512L ร่วมกับ CS5490
1121 การหลอมภาพให้มีความคมชัดสูงแบบพีซีเอด้วยเทคนิคการแปลงเวฟเล็ต
1122 การทดสอบน้ำมันฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการตามมาตรฐาน IEC 60156 กับ ASTM D3487
1123 เทคนิคการปรับปรุงภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลด้วยวิธีการปรับปรุงฮีสโตแกรมแบบหลากหลายเว้าโค้ง
1124 แอพพลิเคชันระบบจัดการคิวรักษา กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
1125 Invitation to The King
1126 ระบบแจ้งเตือนเหตุก่อการร้ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์
1129 Development of An Algorithm to Control Energy Consumption for Energy Management System (EMS)
1130 เครื่องแจกรหัสอินเทอร์เน็ตโดยใช้บัตรประชาชน
1131 การทดสอบความเป็นไปได้ของการเพิ่มความจุของรหัสภาพคิวอาร์โค้ดโดยใช้ระดับเทา 4 ระดับ
1132 ชุดจำลองตรวจจับความผิดพร่องแบบไลน์กับไลน์ในระบบสายส่ง 3 เฟส
1134 การออกแบบตัวกรองความถี่แถบผ่านแบบอินเตอร์ดิจิทัลแฮร์พินและการกำจัดแถบความถี่แคบ
1136 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโพรโทคอลการเข้าถึงหลายทางที่ไวต่อการยับยั้งในระบบสื่อสารแบบแพ็กเกต
1137 Demonstration Set of DC Motor Speed Control by Fuzzy Logic Algorithm using LabVIEW
1138 Demonstration Set of DC Motor Speed Control using LabVIEW containing with PI Control Algorithm
1141 การออกแบบวงจรกรองผ่านแถบความถี่ในท่อนำคลื่นโดยใช้การต่อเรียงวงจรช่องแคบแบบหลายตัว สำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ
1142 การเพิ่มระดับความเร็วในช่วงเริ่มขับเคลื่อนของรถไฟฟ้า
1143 THE DEVELOPMENT OF SATELLITE DATABASE BY USING LabVIEW
1144 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมของเล่นพื้นบ้านอัจฉริยะ เพื่อสร้างความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับพลวัตรของระบบ
1146 The Application of Noise Cancellation Adaptive Filter to Detect Harmonic Current for Active Filter
1147 ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ด้วยวิธีควบคุมตำแหน่งโดยใช้โพเทนชิโอมิเตอร์
1148 การประยุกต์ซิกบีเพื่อรับส่งข้อมูลไร้สายสำหรับดิจิตอลกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์
1149 การปรับปรุงวิธีการกรองสัญญาณรบกวนแบบสลับสองด้านสำหรับภาพโดยใช้ค่ากลางของตัวแปร
1150 นวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีตอนบน
1151 การตรวจสอบรถยนต์อัติโนมัติสำหรับที่จอดรถ โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
1152 Optical properties of Electrochromic smart material by WO3
1153 การวิเคราะห์ผลของระยะห่างระหว่างเสาบนเสาโมโนโพลสำหรับระบบส่งย่อย 115 กิโลโวลต์ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลัง
1154 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดกลุ่มนักเรียนศึกษาต่อแบบอัตโนมัติด้วยวิธีเคมีน
1155 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรมกะลามะพร้าว ตำบลชัยบุรี จังหวัดพัทลุง
1156 ระบบตรวจสอบจำนวนสินค้าในตู้หยอดเหรียญจำหน่ายน้ำอัดลมชนิดกระป๋องผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
1157 ศักยภาพในการลดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยมาตรการตอบสนองด้านโหลดในภาคอุตสาหกรรม
1158 Decagon Microstrip Antenna for 2.4 GHz and Wide Band Application
1159 Wireless Network Security Systems With Honey pot
1161 ผลกระทบของมวลเนื้อเยื่อเฉลี่ยและความถี่จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อศีรษะมนุษย์
1163 เครื่องตรวจสอบคุณภาพของไข่ไก่ โดยใช้หลักการค่าฮอร์ยูนิต
1167 ชุดควบคุมระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและระบบรักษาความปลอดภัย
1169 ระบบควบคุมห้องเรียนอัตโนมัติ
1170 การศึกษาการปรับโครงสร้างสายอากาศแบบโมโนโพลรูปปลั๊กไฟสำหรับการสื่อสารแบบไร้สาย
1171 Intelligent Light System for Android Operating System
1175 การพัฒนาเครื่องผสมอาหารสัตว์แบบเลือกสูตรโปรแกรมทำงานได้
1177 การรู้จำพยัญชนะไทยสำหรับการติดต่อกับผู้ใช้ด้วยปากกาเสมือนโดยการประมวลผลภาพดิจิทัล
1178 Thai Alphabet Handwriting Assistant Tool for Kids
1180 การออกแบบและประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์สัมผัสแบบเมตริกสำหรับการตรวจจับตำแหน่งวัตถุบนพื้น
1181 ระบบรายงานปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าและปริมาณการใช้น้าภายในอพาร์ทเม้นท์
1182 Using Computer Assisted Instruction on Computer Basic used as supplement to learn.
1183 การบริหารจัดการเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี VLAN กรณีศึกษา บ้านพักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1184 Optimization of Magnetostrictive Transducers for Slag Stain Reducing in Heat Exchangers
1185 พัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาโดยเทคนิคการตรวจจับความลึกจากแสงอินฟราเรดด้วยกล้องคิเนค
1186 A Compact Moon Shaped Super-Wideband Thin-Film Antenna
1188 A Current-mode Sinusoidal Quadrature Oscillator Using Single DO-CDTA
1189 การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และแจ้งเตือนสภาวะการหลับชั่วขณะของผู้ขับรถยนต์
1190 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับติดตามนักศึกษาต่างชาติ
1191 คุณลักษณะเด่นสำหรับจำแนกท่าทางกิจกรรมตามปกติ
1192 สายอากาศไมโครสตริปเฟสอาร์เรย์แบบปรับเลือกลำคลื่นสำหรับระบบสื่อสารไร้สาย
1193 การประยุกต์ใช้ TACACS+ เพื่อการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยนครพนม
1194 Drip Tape Irrigation and Fertigation in Sweet Corn Fields
1195 ระบบกำหนดทิศทางสายอากาศเพื่อเพิ่มระยะการสื่อสารไร้สาย โดยเทคนิคเปรียบเทียบตำแหน่งจีพีเอส
1196 Noninvasive Blood Pressure Instrument Using Oscillometric Method
1197 Data warehouse for student admission system - A Case Study of Faculty of Science PSU Hatyai
1198 Android Application for Food Delivery
1199 การเปรียบเทียบคุณลักษณะการเดินและการวิ่งของแต่ละบุคคล
1200 A System for Bring-Your-Own-Device Electronic Examination
1204 Automatic inspection machine using fiber optic sensor & low cost USB camera
1205 The Design and Construction of System to Haptic Control of the Robot Arm
1206 Virtual Wheel-Max Fitting
1207 Designing Control System for Climbing Stair Automatic Wheelchair Using Embedded System
1208 Designing and Developing Robot Hand via Flex Sensor Controller System
1211 การใช้ท่าทางควบคุมอากาศยานปีกหมุนไร้คนขับแบบสี่ใบพัดด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ
1212 Stool Examination on Mobile
1213 วงจรเรียงกระแสแบบทวีแรงดันความถี่ 5.8 GHz สำหรับระบบเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1214 สายอากาศทวนกำลังไฟฟ้าสำหรับขยายพื้นที่การใช้งานระบบอาร์เอฟไอดีย่านความถี่สูง
1215 การวิเคราะห์ของการป้องกันฟ้าผ่าภายนอกอาคาร โดยเสาล่อฟ้าแบบแท่งแฟรงคลิน ด้วยวิธีทรงกลมกลิ้ง
1216 ผลกระทบของฮาร์โมนิกส์ต่อสนามแม่เหล็กหมุนในเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบชนิดเหนี่ยวนำ
1217 โครงข่ายแบ่งความถี่แบบอินเฟสที่มีตัวปรับอัตราสโลปสำหรับระบบเสียง 2.1
1218 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการศึกษา วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน โดยใช้ GUI-MATLAB®
1219 An Application of Microcontroller for Solar Drying
1220 การวิเคราะห์โลกัสกำลังเชิงซ้อนของเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบซิงโครนัส
1221 การวิเคราะห์สนามแม่เหล็กหมุนในเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำชนิด 3 เฟส ในสภาวะอยู่ตัว
1222 ผลกระทบของความถูกต้องของเครื่องวัดความต้านทานขดลวดหม้อแปลงต่อการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
1223 การสอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 6 ½ หลัก ด้วยวิธีการวัดแทนที่ โดยใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 8 ½ หลักเปรียบเทียบกับวิธีการวัดโดยตรง
1224 การศึกษาผลกระทบจากความร้อนของตัวต้านทานวัดกระแส 10, 20 และ 50 แอมแปร์และการนำไปใช้งานของตัวต้านทานวัดกระแสในการสอบเทียบฟังก์ชันกระแสไฟฟ้ากระแสสลับของเครื่องแหล่งจ่ายมาตรฐาน
1225 การยืนยันค่าความถูกต้องการสอบเทียบฟังก์ชันตัวอ่านอุณหภูมิของเครื่องแหล่งจ่ายมาตรฐานโดยใช้เทอร์โมคัปเปิ้ลชนิดเจ และ ชนิดเค เปรียบเทียบกับจุดน้ำแข็ง
1226 การวัดความต้านทานสูงด้วยวิธีการโวลท์แอมป์แบบอัตโนมัติ
1227 Comparison & searching computer device price program
1228 Application of Simple Network Management Protocol and GIS for Monitoring devices on the Expressway
1229 Traveler Information Systems at Expressway Rest Area
1230 Digital Watermark for Document Image Temper Proof by Adjusting Distance of Character Center
1247 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกรณีศึกษาพื้นที่ธัญบุรี
1243 แบบจำลองทางวิศวกรรมของดาวเทียมคิวบ์แซทและการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริโภคกำลังงานโดยการใช้รหัสคอนโวลูชันแบบปรับอัตรารหัสได้
1237 การสกัดเสียงจากการเคลื่อนไหวของวัตถุในวิดีโอเงียบ
1238 การออกแบบและพัฒนาระบบระบุตัวตนจากลายมือเขียน
1241 การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านนิติวิทยาศาสตร์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้เทคนิค NLP และ Naive Bayes
Poster
1005 The efficiency of CO2 capture by using microalgae
1011 อากาศยานเพื่อการเกษตรแบบเฮลิคอปเตอร์พิกัด 3.7 กิโลวัตต์ ควบคุมระยะไกล
1024 แบบจำลองการปลดล็อคกลอนไฟฟ้าด้วยการตรวจจับและประมวลผลภาพคิวอาร์โค้ด The Electric Strike Unlocking Model using QR Code Image Detection and Processing
1032 SmartCane
1059 The Ripeness Determination of Durian by Measuring the Electric Properties On the Stem of Durian with parallel probes
1060 The Coastal Water Quality Monitoring Systems
1061 อุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจประมวลผลด้วยโปรแกรม LabVIEW
1071 เครื่องสลายก๊าซพิษ จากกระบวนการอบและเคลือบปกหนังสือ โดยการประยุกต์ใช้ พลังงานโคโรนา แบบสนามไฟฟ้าความเครียดสูง
1135 ระบบตรวจสอบและจัดการพื้นที่ว่างในลานจอดรถ
1140 Auto Watering Plants with Soil Moisture Sensor
1162 ระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมและระบุตำแหน่งรถจักรยานยนต์
1173 Automatic license plates recognition and data accumulation
1179 ระบบบริหารจัดการ คลินิกเทคนิคการแพทย์ กรณีศึกษา คลินิกชัยภูมิแลบ (Medical Laboratory Management System - Case Study of Chaiyaphum Lab)
1201 Pig Farm Management System on Case Study: Kru Sert Farm
1203 ระบบการพยากรณ์และตรวจจับความผิดปกติของการใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
1246 สายอากาศแพตช์พาราซิติกโพลาไรซ์วงกลมแบนด์กว้างป้อนสัญญาณเดี่ยวร่วมกับแผ่นพับ สำหรับประยุกต์ใช้งานอาร์เอฟไอดียูเอชเอฟสากล
COUNT DOWN TO 10 April 2016
THE LAST SUBMISSION!!!